Nuo 2024-04-24 iki 2024-05-15 vyko Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų tvaraus (darnaus) vystymosi tikslus atliepiantis projektas „NEPAPRASTOS VANDENS SAVYBĖS!“. Projekto tikslas – dalintis ugdomųjų veiklų patirtimis, patyriminiais atradimais, akcentuojant vandens, vandens telkinių taršą, taršos pasekmes.

Projektu „Nepaprastos vandens savybės!“ susidomėjo 76 Respublikos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai, švietimo pagalbos specialistai, meninio ugdymo mokytojai. Visus projekto etapus įvykdė 19 pedagogų.

Projekto koordinatorės Šiaulių lopšelio-darželio „Žilvitis“ ikimokyklinio ugdymo mokytojos metodininkės Janina Grigalaitienė ir Jolita Jankuvienė.

https://drive.google.com/file/d/108F_Y2VT2NH9h95g61ZRx-Fvde1UTvKu/view

Gegužės 3-osios rytas buvo kupinas džiugesio, juoko, nuoširdumo, nes vaikučiai pakvietė mamytes kartu pusryčiauti grupėse ❤️

Linkime gražios ir jaukios šventės ❤️

 

2024-04-26 vyko Respublikinė ikimokyklinio ugdymo įstaigų tvaraus (darnaus) vystymosi tikslus atliepianti konferencija „VANDENS GALIA – MAŽOJO TYRĖJO RANKOSE!“

Konferencijos organizatorius Šiaulių lopšelis-darželis „Žilvitis“ ir Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras.
Konferencijos koordinatorė Ernesta Petrauskienė, Šiaulių lopšelio-darželio
„Žilvitis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Konferencijos vykdytojos Jolita Jankuvienė, Janina Grigalaitienė, Šiaulių lopšelio-darželio „Žilvitis“ ikimokyklinio ugdymo mokytojos metodininkės, Lolita Lukoševičienė, Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro metodininkė.

Konferencijos idėja gimė siekiant vaikams atskleisti tvarumo principus, kurie gali būti pastebimi ir realizuojami kasdienybėje, kad tvarumas nebūtų nesuprastas, neatkoduotas, svetimas ir primestas terminas ar neįveikiamas gyvenimo būdas. Tvarumą pažindami įvairiais rakursais, galime dalį dalykų, procesų, gyvenimo būdo aspektų atgaivinti, tobulinti, plėtoti, kad būtų saugu ir gera gyventi. Kuo įvairiapusiškiau ir integraliau suvoksime mus supančią aplinką ir situacijas, kuo kritiškiau svarstysime atvejus, tuo kūrybiškesni būsime ir pozityvesnį poveikį turės mūsų veiksmai visuomenei ir gamtai.

Šiaulių lopšelio-darželio „Žilvitis“ švietimo pagalbos specialistės ir gr. „Berželis“ mokytojos inicijavo vaikų išvyką į Šiaulių miesto P. Višinskio viešąją biblioteką. Kelionė autobusu, laikantis saugos reikalavimų, vaikams padarė didžiulį įspūdį! Pėsčiomis pasiekę bibliotekos pastatą išmoko aiškiai pavadinti įstaigą. Pasidalinę į dvi grupes, drauge su mokytojais ir specialistais vaikai dalyvavo edukaciniuose renginiuose: sensoriniuose skaitymuose ir emocinio ugdymo programoje „Kimochiai“.

Drauge su edukologe Jūrate skaitė E. Daciūtės knygą „Drambiai ėjo į svečius“ ir klausydami teksto atliko smagias užduotis: klausėsi vandens čiurlenimo, jautė lengvą drugelio sparnų plazdėjimą, lietė ir margimo bespalvę papūgą, taikė į krepšį, rideno kamuolį, „rovė“ palmes. Turėjo galimybę patirti sensorinio kampelio ramybę ir džiugiai padūkti kamuoliukų baseine.

Edukologė Giedrė vaikus supažindino su „Kimochi“ personažais Vikšreliu, Debesėliu, Balande Meile, Dobilėliu, Lipšniakoje, Kate. Sužinojo personažų įkūnytus jausmus, jų pomėgius. Drauge su personažais drąsino Vikšrelį, kol išsiskleidė jo sparnai, kvietė jį žaisti kartu. Turėjo galimybę susipažinti su bibliotekos žaislais, žaidimais, knygelėmis.

2024 balandžio 10 d.

Šiaulių lopšelio-darželio „Žilvitis“ logopedės G. Musteikienė ir  J. Tušienė organizavo metodinę dieną išvyką pagal ilgalaikę kvalifikacijos tobulinimo programą “Logopedo veiklos prioritetai įtraukiojo ugdymo kontekste” tema “Bendravimo ir bendradarbiavimo galia, įgyvendinant įtraukiojo ugdymo iššūkius”.

Su miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų logopedais vyko į Plungės lopšelį-darželį „Nykštukas“. Darželio vadovai, mokytojai ir švietimo pagalbos specialistai svetingai pasitiko dalyvius, sudarė galimybę susipažinti su įstaiga, pasidžiaugti estetiška ir funkcionalia aplinka. Direktorės V. Einikienės ir direktoriaus pavaduotojos ugdymui A. Vengalienė pranešimas “Įtraukusis ugdymas – personalizuotas ugdymas (-sis) kiekvienam vaikui” skatino aktyviai diskutuoti apie įtraukiojo ugdymo iššūkius ir galimybes bendrojo ugdymo įstaigoje.

Šiaulių lopšelio-darželio „Žilvitis“ specialistės dalijosi patirtimi apie kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų įveikimo strategijas. Dalyviai kalbėjo apie kalbos ugdymo galimybes grupėse, lavinant pojūčius, sekant pasakas.

Dėkojame  Plungės lopšelio-darželio „Nykštukas“ bendruomenei už svetingumą, profesionalumą!

Dėkojame Šiaulių miesto ikimokyklinių įstaigų logopedams už bendrystę, žingeidumą!

G. Musteikienė, J. Tušienė

 

Programos rengėjos G. Musteikienė, J. Tušienė, M. Rovė ir V. Pleikienė organizavo ilgalaikės  kvalifikacijos tobulinimo programos “Logopedo veiklos prioritetai įtraukiojo ugdymo kontekste” tęstinius  II modulio mokymus „Logopedo pagalbos tobulinimas, orientuojantis į įtraukųjį ugdymą“.

Logopedė G. Musteikienė kalbėjo apie individualios pagalbos plano vaikams, kuriems nustatyti ne tik kalbėjimo, kalbos ar komunikacijos sutrikimai, bet ir negalė dėl įvairiapusio raidos ar kitų sutrikimų, rengimą ir jo įgyvendinimą. Ji atkreipė dėmesį, kad autizmo sutrikimą turinčių vaikų poreikiai labai skiriasi, o raidos sutrikimai, pasireiškia kokybiniais socialinio bendravimo, komunikacijos ir elgesio sutrikimais. Vienas ryškiausių vaikų su autizmo spektro sutrikimais verbalinio bendravimo sunkumų – negebėjimas pritaikyti kalbos socialiniam kontekstui.  Socialinė pedagogė J. Tušienė atskleidė fizinės aplinkos pritaikymo aspektus, vizualines užuominas, kurios mažina šių vaikų nerimą ir nepasitenkinimą, padeda sukurti prieinamą ir saugią aplinką. Logopedės M. Rovė ir V. Pleikienė pasidalino patirtimi apie simbolius, jų panaudojimo galimybes vaikams komunikuoti, struktūruoti aplinkas, organizuoti veiklas.

Dalyviai grupėse aktyviai rengė Individualų pagalbos planą, aptarė logopedo veiklos konkrečius tikslus bei pamatuojamus uždavinius. Logopedai kalbėjo apie tai, kaip logopedo pagalbą padaryti ne tik prieinamą, bet ir veiksmingą kiekvienam darželio ugdytiniui.

 

Organizacinė grupės vardu G. Musteikienė

Kovo 28 dieną lopšelyje vyko Išmaniosios kiškučių Velykos. Kiškučiai šoko, sportavo, žaidė, linksmai leido laiką lopšelio-darželio kieme.

Linkime visiems jaukių ir saulėtų Šv. Velykų 🙂

2024 m. kovo 19 d. Šiaulių lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ vyko Šiaulių miesto Pedagoginės psichologinės tarnybos, Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro ir lopšelio-darželio „Žilvitis“ inicijuotos ilgalaikės programos „LOGOPEDO VEIKLOS PRIORITETAI ĮTRAUKIOJO UGDYMO KONTEKSTE“ pirmos dienos mokymai „Logopedo pagalbos tobulinimas, orientuojantis į įtraukųjį ugdymą“.

Logopedė G. Musteikienė pristatė mokymų tikslus, kalbėjo apie autizmo sutrikimą turinčių asmenų diagnostinius požymius, svarbiausius ikimokyklinio amžiaus vaikų įtraukiojo ugdymo aspektus, kai vaiko raidos sutrikimai, pasireiškia kokybiniais socialinio bendravimo, komunikacijos ir elgesio sutrikimais. Specialioji pedagogė J. Tušienė atkreipė dėmesį, kad įtraukusis ugdymas, tai procesas kuriame atsižvelgiama į socialinę, kultūrinę ir mokymosi įvairovę ir remiamasi veiksniais, padedančiais nustatyti bei šalinti kliūtis mokymuisi. Ji pristatė aplinkų, dienotvarkės, veiklų metodus, būdus ir galimybes, papildomo vizualinio struktūravimo strategijas. Logopedės V. Pleikienė ir M. Rovė pristatė paveikslėlis bei simbolius, veiklų struktūravimo sekas ir kvietė dalyvius diskusijai.

Mokymų dalyviai aktyviai dalijosi patirtimis apie tai, kad keičiasi logopedo vaidmuo įtraukiojo ugdymo kontekste, siekiant į ugdymo procesą įtraukti vaiko tėvus ir kitus ugdyme dalyvaujančius asmenis. Daug kalbėta apie aplinkų pritaikymo galimybes, veiklų ir papildomo vizualinio struktūravimo metodus ir priemones. Dalyviai grupėse ir bendrai atliko užduotis, įtvirtindami žinias ir gebėjimus.

Dėkojame dalyviams už žingeidumą, aktyvų dalyvavimą ir darbingą, bet jaukią aplinką!

Organizacinės grupės vardu

Gražina Musteikienė

 

Norime pasidalinti džiugia žinia 😊

Šiaulių lopšelis-darželis „Žilvitis“  – Lietuvos olimpinio komiteto programos „Olimpinė karta“ narys!

Lopšelio-darželio „Žilvitis“ bendruomene,

 

Šiaulių miesto savivaldybės taryba 2024-03-07 priėmė sprendimą Nr. T-61 „Dėl pritarimo reorganizuoti Šiaulių lopšelį-darželį „Žilvitis, prijungiant jį prie Šiaulių Medelyno progimnazijos.

Informuojame Jus, kad nuo 2024-09-01 Šiaulių Medelyno progimnazija vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo pirmos dalies programas lietuvių kalba ir ugdymo procesą organizuoja patalpose, esančiose Birutės g. 40 ir Marijampolės g. 8, Šiauliuose.

 

Lopšelio-darželio „Žilvitis“ administracija

1 2 3 20