1. Ar galiu užregistruoti vaiką  į eilę Duomenų bazėje keliose lopšeliuose-darželiuose?

Vaiką užregistruoti į eilę Duomenų bazėje galima tik vienoje bendrosios paskirties  švietimo įstaigoje. Vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, gali būti registruojami ir bendrosios paskirties, ir specialiosios paskirties  švietimo įstaigoje.

 

 1. Ar galiu pateikti prašymą užregistruoti vaiką į eilę Duomenų bazėje elektroniniu būdu?

Taip, prašymą galima pateikti elektroniniu būdu https://www.vaikuregistracija.lt/siauliai/bendra_registracija.php.

 

 1. Iki kada reikia pasitvirtinti pageidavimą lankyti švietimo įstaigą?

Iki einamųjų metų vasario 1 d., kai nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. nori ją pradėti lankyti.

 

 1. Kada būsiu informuotas, kad mano vaikas pateko į pasirinką lopšelį-darželį?

Grupės formuojamos nuo einamųjų metų balandžio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. Į laisvas vietas vaikai priimami visus metus.

 

 1. Ar priimant vaiką į lopšelį-darželį būtina deklaracija Šiaulių mieste?

Į švietimo įstaigą priimami vaikai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota arba pateikta būsto nuomos sutartis Šiaulių mieste. Jeigu į švietimo įstaigą, išskyrus regionines švietimo įstaigas, priimti visi norintys vaikai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Šiaulių mieste, tačiau yra laisvų vietų, į jas gali būti priimami vaikai, registruoti kitose savivaldybėse, jeigu su ta savivaldybe yra sudaryta sutartis dėl išlaidų už vaiko išlaikymą švietimo įstaigoje apmokėjimo.

 

 1. Kas turi pirmumo teisę priimant vaiką į lopšelį-darželį?

Pirmumo teisę turi:

 • vaikai, kurių šeimai taikoma atvejo vadyba, ir (ar) Švietimo skyriaus teikimu;
 • vaikai, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas;
 • vaikai, kurie lankė specialiosios paskirties švietimo įstaigą;
 • vaikas, kurio brolis (įbrolis) ar sesuo (įseserė) einamaisiais metais lanko ir lankys tą pačią įstaigą;
 • vaikai, kuriuos augina vienas iš tėvų (jei vienas yra miręs, jei vaikui nenustatyta ir nepripažinta tėvystė, jei vienas iš tėvų yra dingęs be žinios);
 • vaikai, jei vienas iš tėvų (globėjų) atlieka privalomąją ar profesinę karo tarnybą.

 

 1. Kur galiu rasti informaciją apie laisvas vietas Šiaulių miesto lopšeliuose-darželiuose?

Informacija apie laisvas vietas viešai skelbiama įstaigų ir Savivaldybės interneto svetainėje https://atviri.siauliai.lt/tema/svietimas-kultura/ikimokyklinio-ugdymo-istaigos-darzelinuku-skaicius/.

 

 1. Kokių dokumentų reikia, norint, kad vaikas būtų priimtas į specialios paskirties lopšelį-darželį (pvz. logopedinį)?

Priimant vaiką į specialiosios paskirties švietimo įstaigą, turi būti pateikta Pedagoginės psichologinės tarnybos specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo ir specialiojo ugdymosi ir (ar) švietimo pagalbos skyrimo pažyma.