ATLYGINIMO DYDIS UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ 

 

Atlyginimas už vaiko išlaikymą susideda iš mėnesinio atlyginimo už ugdymo aplinkos išlaikymą ir mokesčio už vaiko maitinimo paslaugas. Atlyginimas už vaiko išlaikymą apskaičiuojamas padauginus vienos dienos atlyginimo už maitinimo paslaugas įkainį iš lankytų (arba nelankytų ir nepateisintų) dienų skaičiaus ir pridėjus mėnesinį atlyginimą už ugdymo aplinkos išlaikymą.

Mėnesinio atlyginimo dydis už ugdymo aplinkos išlaikymą lopšelio, darželio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse –  7,24 €;

Vienos dienos atlyginimo dydis už maitinimo paslaugas:

 •  už patiekalų gamybą – 0,58 €;
 •  už produktus:
Grupės Maitinimas (pusryčiai arba pavakariai) Maitinimas (pietūs) Maitinimai (pusryčiai ir pietūs arba pietūs ir pavakariai) Maitinimai (pusryčiai, pietūs, pavakariai)
Lopšelio grupės

0,42 €

0,85 €

1,27 €

1,69 €

Darželio ir priešmokyklinės grupės

0,48 €

0,96 €

1,44 €

1,92 €

Tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) turi teisę pasirinkti ugdymo trukmę (nuo 4 iki 24 val.) ir maitinimų skaičių (ne daugiau kaip 4 maitinimai) per dieną. Apie planuojamus kito mėnesio pakeitimus tėvai privalo informuoti įstaigą iki einamojo mėnesio priešpaskutinės darbo dienos.

 

ATLYGINIMO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ LENGVATOS 

Mėnesinio atlyginimo už ugdymo aplinkos išlaikymą lengvata taikoma vaikams iš socialinės rizikos šeimų.

Atlyginimas už maitinimo paslaugas tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) prašymu mažinamas 50 procentų:

1. jeigu šeima augina tris ir daugiau vaikų (kurie yra  iki 18 metų ir vyresni, jei mokosi pagal bendrojo ugdymo ar formaliojo profesinio mokymo pirmai kvalifikacijai įgyti programas arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal dieninės studijų programos nuosekliųjų studijų programą ar nuolatinės studijų formos programą, kol jiems sukaks 24 metai);

2. kai tėvai atlieka privalomąją karo tarnybą.

 

 Vienos dienos atlyginimas už maitinimo paslaugas nemokamas:

 •     jeigu vaikas nelanko įstaigos dėl ligos ir savaitę po jos;
 •     tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) prašymu kasmetinių jų atostogų metu ir vasaros mėnesiais (ne mažiau kaip 5 darbo dienas iš eilės);
 •     moksleivių atostogų metu;
 •     nelaimingų atsitikimų šeimoje atvejais;
 •     kai oro temperatūra yra žemesnė kaip minus 20 C arba dėl ekstremalių įvykių;
 •     jei šeima gauna socialinę pašalpą.

Atlyginimo už vaiko išlaikymą lengvatos taikomos tėvams (kitiems teisėtiems vaiko atstovams)  pateikus raštišką prašymą ir tokius dokumentus:

 •       gydytojo pažymą, kai vaikas nelanko įstaigos dėl ligos ir savaitę po jos;
 •       Socialinės paramos skyriaus pažymą, kai šeima gauna socialinę pašalpą;
 •       vaikų gimimo liudijimo kopijas, kai šeima augina tris ir daugiau vaikų (iki 18 metų); pažymą iš švietimo įstaigos, kai 18 metų ir vyresni vaikai yra dieninių ar nuolatinių studijų programų studentai ar mokosi pagal švietimo įstaigų bendrojo ugdymo programą ar formaliojo profesinio ugdymo programą;
 •       Lietuvos kariuomenės pažymą, kai tėvai atlieka privalomąją karo tarnybą.

Dokumentai ir prašymai, kurių pagrindu taikomos atlyginimo už vaiko išlaikymą lengvatos, pristatomi lopšelio-darželio direktoriui priimant vaiką į darželį, o dokumentai apie vėliau atsiradusią teisę į lengvatą – bet kuriuo metu.
Atlyginimo už vaiko išlaikymą lengvatos taikomos nuo pirmosios mėnesio dienos, kai šeima įgyja teisę į lengvatą.

 

Prašyme dėl lengvatos tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) raštu įsipareigoja pranešti apie pasikeitusias lengvatų taikymo aplinkybes. Paaiškėjus apie neteisėtą naudojimąsi lengvata, atlyginimas yra perskaičiuojamas ir sumokamas ne ginčo tvarka.
Jeigu ugdytinių tėvai (globėjai) dėl objektyvių priežasčių vėluoja pristatyti Socialinės paramos skyriaus pažymą iki einamojo mėnesio 20 d., jiems suteikiama galimybė pažymą pristatyti vėliau, parašius prašymą lopšelio-darželio direktoriui.
Vaikai, pagal Vaiko teisių apsaugos skyriaus pateiktas pažymas augantys socialinės rizikos šeimoje, yra atleidžiami nuo atlyginimo už vaiko išlaikymą (ir už maitinimo paslaugą, ir už ugdymo aplinkos išlaikymą).
Atlyginimas už vaiko išlaikymą švietimo įstaigoje už praėjusį mėnesį turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio 20 dienos.

 Jeigu dėl nepateisinamų priežasčių laiku nesumokamas vaiko išlaikymo už einamąjį mėnesį atlyginimas, švietimo įstaiga turi teisę vienašališkai nutraukti ugdymo sutartį.

 

EINAMOSIOS SAVAITĖS VALGIARAŠTIS

Valgiaraštis