ATLYGINIMO DYDIS UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ  NUO 2024 M. VASARIO 1 D.

 

Už vaiko išlaikymą lopšelyje-darželyje tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) moka Šiaulių miesto savivaldybės nustatyto dydžio atlyginimą. Atlyginimas už vaiko išlaikymą susideda iš mėnesinio atlyginimo už ugdymo aplinkos išlaikymą ir mokesčio už vaiko maitinimą. Atlyginimas už vaiko išlaikymą apskaičiuojamas padauginus vienos dienos atlyginimo už maitinimą įkainį iš lankytų (arba nelankytų ir nepateisintų) dienų skaičiaus ir pridėjus mėnesinį atlyginimą už ugdymo aplinkos išlaikymą.

Mėnesinio atlyginimo dydis už ugdymo aplinkos išlaikymą – 10 Eur.

Informuojame, kad nuo 2024-02-01, atsižvelgiant į LR socialinės paramos įstatymo pokyčius ir Šiaulių miesto savivaldybės mero potvarkį, keičiasi įkainis už pietus.

Vienos dienos atlyginimo dydis už maitinimą:

už patiekalų gamybą – 0,58 Eur;

už produktus:

Grupės ir maitinimų skaičius 1 maitinimas 

(pusryčiai arba vakarienė)

Dydis eurais

1 maitinimas

(pietūs)

Dydis eurais

2 maitinimai

(pusryčiai ir pietūs arba pietūs ir vakarienė)

Dydis eurais

3 maitinimai

(pusryčiai, pietūs, vakarienė)

Dydis eurais

Lopšelio grupės

0,61

1,24 

1,85

2,47

Darželio ir priešmokyklinės grupės

0,70

1,50 + 0,6* (buvo 1,5 + 0,3) 

2,20 + 0,6* (buvo 2,20 + 0,30)

2,90 + 0,6* (buvo 2,90 + 0,30)

Pastaba. * – Darželio ir priešmokyklinėse grupėse pietų atlyginimo dydis už produktus taikomas Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka ir Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintais nemokamo maitinimo įkainiais.

Tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) turi teisę pasirinkti ugdymo trukmę (nuo 4 iki 24 val.) ir maitinimų skaičių (ne daugiau kaip 4 maitinimai arba be maitinimo, jei skirtas pritaikytas maitinimas, t. y. vaikas per dieną maitinamas savo iš namų atsineštu maistu). Apie planuojamus kito mėnesio pakeitimus tėvai privalo informuoti lopšelį-darželį iki einamojo mėnesio priešpaskutinės darbo dienos.

ATLYGINIMO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ LENGVATOS

Mėnesinio atlyginimo už ugdymo aplinkos išlaikymą lengvatos taikomos vaikams, jei šeimai taikoma atvejo vadyba ir (ar) vaikui skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas. 

Atlyginimas už maitinimo paslaugas mažinamas 50 procentų:

 • jei šeima augina tris ir daugiau vaikų (kurie yra iki 18 metų ir vyresni, jei mokosi pagal bendrojo ugdymo ar formaliojo profesinio mokymo pirmai kvalifikacijai įgyti programas arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal dieninės studijų programos nuosekliųjų studijų programą ar nuolatinės studijų formos programą, kol jiems sukaks 24 metai);
 • jei vienas iš tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) atlieka privalomąją karo tarnybą; 
 • jei vaikui nustatytas neįgalumas;
 • jei vaiką augina tik vienas iš tėvų (vienas yra miręs, jei vaikui nenustatyta ir nepripažinta tėvystė, vienas iš tėvų yra dingęs be žinios) ir vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės nei 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio.

Vienos dienos atlyginimas už maitinimo paslaugas nemokamas:

 • jei tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas praneša lopšeliui-darželiui ir pateikia prašymą dėl vaiko nelankymo; 
 • jei šeima gauna socialinę pašalpą, mokamą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą; 
 • jei šeimai taikoma atvejo vadyba ir (ar) vaikui skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas; 
 • jei vaikui skirtas pritaikytas maitinimas ir jis tą dieną maitinamas iš namų atsineštu maistu; 
 • jei vaikas nelanko lopšelio-darželio:
  • dėl ligos; tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) prašymu kasmetinių ir nemokamų jų atostogų metu; 
  • vasaros mėnesiais, išskyrus vasaros laikotarpį, nurodytą tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) prašyme, jei pageidauja lankyti lopšelį-darželį; 
  • mokinių atostogų metu; 
  • nelaimingų atsitikimų šeimoje atvejais; 
  • kai oro temperatūra yra žemesnė kaip minus 20 °C, arba dėl ekstremalių įvykių; 
  • kai vienas iš tėvų turi papildomų poilsio dienų per mėnesį, nes augina neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų arba vaikus iki dvylikos metų;
  • kai vienas iš tėvų turi poilsio dienas po pamaininio darbo arba dirba slenkančiu darbo grafiku;
  • kai vienas iš tėvų, Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbus karantiną, dirba nuotoliniu būdu.

Prašymai, kurių pagrindu taikomos lengvatos, pateikiami lopšelio-darželio direktoriui priimant vaiką į lopšelį-darželį, išskyrus atvejus, kai lopšelis-darželis informaciją gauna iš Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (SPIS), ir lopšelio-darželio nustatyta tvarka. Asmens duomenys tvarkomi teisės aktų nustatyta tvarka.

Atlyginimo už vaiko išlaikymą lengvatos taikomos nuo pirmosios kito mėnesio dienos, kai šeima įgyja teisę į lengvatą ir kreipiasi  dėl jos.

Prašyme dėl lengvatos tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) raštu įsipareigoja pranešti apie pasikeitusias lengvatų taikymo aplinkybes. Paaiškėjus apie neteisėtą naudojimąsi lengvata, tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) įspėjami raštu ir įpareigojami perskaičiuotą atlyginimą sumokėti per mėnesį ne ginčo tvarka.

Vaikai, augantys šeimoje, kurioje taikoma atvejo vadyba ir (ar) vaikui skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas, yra atleidžiami nuo atlyginimo už vaiko išlaikymą (ir už maitinimą, ir už ugdymo aplinkos išlaikymą).

Atlyginimas už vaiko išlaikymą lopšelyje-darželyje praėjusį mėnesį turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio 25 d.

Jei atlyginimas už vaiko išlaikymą nesumokamas du mėnesius, lopšelis-darželis turi teisę vienašališkai nutraukti ugdymo sutartį.