ATLYGINIMO DYDIS UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ 

 

Atlyginimas už vaiko išlaikymą susideda iš mėnesinio atlyginimo už ugdymo aplinkos išlaikymą ir mokesčio už vaiko maitinimo paslaugas. Atlyginimas už vaiko išlaikymą apskaičiuojamas padauginus vienos dienos atlyginimo už maitinimo paslaugas įkainį iš lankytų (arba nelankytų ir nepateisintų) dienų skaičiaus ir pridėjus mėnesinį atlyginimą už ugdymo aplinkos išlaikymą.

Mėnesinio atlyginimo dydis už ugdymo aplinkos išlaikymą ikimokyklinio ugdymo grupėse –  7,24 €;

Vienos dienos atlyginimo dydis už maitinimo paslaugas:

 •  už patiekalų gamybą – 0,58 €;
 •  už produktus:
Grupės Maitinimas (pusryčiai arba pavakariai) Maitinimas (pietūs) Maitinimai (pusryčiai ir pietūs arba pietūs ir pavakariai) Maitinimai (pusryčiai, pietūs, pavakariai)
Lopšelio grupės

0,42 €

0,85 €

1,27 €

1,69 €

Darželio grupės

0,48 €

0,96 €

1,44 €

1,92 €

Tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) turi teisę pasirinkti ugdymo trukmę (nuo 4 iki 24 val.) ir maitinimų skaičių (ne daugiau kaip 4 maitinimai) per dieną. Apie planuojamus kito mėnesio pakeitimus tėvai privalo informuoti įstaigą iki einamojo mėnesio priešpaskutinės darbo dienos.

 

ATLYGINIMO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ LENGVATOS 

Vaikai, augantys šeimoje, patiriančioje socialinę riziką, pagal privalomo ugdymo pažymas yra atleidžiami nuo atlyginimo už vaikų išlaikymą (ir už maitinimo paslaugą, ir už ugdymo aplinkos išlaikymą).

Atlyginimas už maitinimo paslaugas tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) prašymu mažinamas 50 procentų:

1. jeigu šeima augina tris ir daugiau vaikų (kurie yra  iki 18 metų ir vyresni, jei mokosi pagal bendrojo ugdymo ar formaliojo profesinio mokymo pirmai kvalifikacijai įgyti programas arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal dieninės studijų programos nuosekliųjų studijų programą ar nuolatinės studijų formos programą, kol jiems sukaks 24 metai);

2. kai tėvai atlieka privalomąją karo tarnybą;

3. jei vaikui nustatytas neįgalumas;

4. jei vaiką augina vienas iš tėvų (vienas yra miręs, jei vaikui nenustatyta ar nepripažinta tėvystė, vienas iš tėvų yra dingęs be žinios) ir vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės nei 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio.

 

 Vienos dienos atlyginimas už maitinimo paslaugas nemokamas:

 • jei šeima gauna socialinę pašalpą;
 • jei šeima patiria socialinę riziką;  
 • jeigu vaikas nelanko įstaigos:
 • – dėl ligos ir savaitę po jos;
 • – tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) prašymu kasmetinių jų atostogų metu;
 • – vasaros mėnesiais, išskyrus vasaros laikotarpį, nurodytą tėvų (kitų teisėtų atstovų) prašyme, jei pageidauja lnakyti švietimo įstaigą;
 • – moksleivių atostogų metu;
 • – nelaimingų atsitikimų šeimoje atvejais;
 • – kai oro temperatūra yra žemesnė kaip minus 20 C arba dėl ekstremalių įvykių;
 • – kai vienas iš tėvų turi papildomų poilsio dienų per mėnesį, nes augina neįgalų vaiką iki 18 metų arba vaikus iki 12 metų.

Dokumentai ir prašymai, kurių pagrindu taikomos atlyginimo už vaiko išlaikymą lengvatos, pristatomi lopšelio-darželio direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui priimant vaiką į švietimo įstaigą, o dokumentai apie vėliau atsiradusią teisę į lengvatą – bet kuriuo metu.
Atlyginimo už vaiko išlaikymą lengvatos taikomos nuo pirmosios kito mėnesio dienos, kai šeima įgyja teisę į lengvatą ir kreipiasi dėl jos.

 

Prašyme dėl lengvatos tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) raštu įsipareigoja pranešti apie pasikeitusias lengvatų taikymo aplinkybes. Paaiškėjus apie neteisėtą naudojimąsi lengvata, atlyginimas yra perskaičiuojamas ir sumokamas ne ginčo tvarka.

Atlyginimas už vaiko išlaikymą švietimo įstaigoje už praėjusį mėnesį turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio 20 dienos.

 Jeigu dėl nepateisinamų priežasčių laiku nesumokamas vaiko išlaikymo už einamąjį mėnesį atlyginimas, švietimo įstaiga turi teisę vienašališkai nutraukti ugdymo sutartį.