Logopedas

Logopedė vertina vaikų kalbos raidos yaptumus, nustato kalbos ir komunikacijos sutrikimus, teikia siūlymus Vaiko gerovės komisijai dėl logopedo pagalbos skyrimo vaikui. Planuoja ir organizuoja ugdomąją veiklą (pogrupines ir grupines kalbos pratybas). Metų pabaigoje vertina ugdytinių kalbos pasiekimus. Bendradarbiauja su pedagogais, tėvais dėl kalbos korekcinio ugdymo tęstinumo grupėje, namuose ir kitoje socialinėje aplinkoje.

Sveikatos priežiūros specialistas

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės darbas lopšelyje-darželyje yra padėti saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika, asmens higienos ugdymu.

Kartu su visa lopšelio-darželio bendruomene visuomenės sveikatos priežiūros specialistė siekia kurti sveiką aplinką, stiprinant vaikų sveikatą, numatant ir šalinant rizikos veiksnius, galinčius sukelti ligas.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė siekia numatyti priemones ligoms ankstyvuoju laikotarpiu įtarti ir užkirsti joms kelią, formuoti teisingą vaikų požiūrį į savo sveikatą ir ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė teikia pirmąją pagalbą pavojingų būklių, traumų, nelaimingų atsitikimų ar apsinuodijimų atvejais.

Meninio ugdymo mokytojas

Meninio ugdymo mokytoja planuoja ir organizuoja kasdieninę muzikinę ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų veiklą. Padeda pedagogėms organizuoti kūno kultūros valandėles salėje. Kartu su įstaigos bendruomene organizuoja šventes, pramogas ir kitus renginius, grupių projektus. Rengia vaikus „Dainų dainelės“ ir kitiems miesto mastu organizuojamiems konkursams ir renginiams.