Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

Korupcijos prevencija Šiaulių lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ įgyvendinama remiantis šiais teisės aktais:

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas

Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas

Šiaulių lopšelio-darželio „Žilvitis“ antikorupcinio elgesio kodeksas

Pavyzdiniai galimos korupcinio pobūdžio rizikos atvejai ir darbuotojų veiksmai su jais susidūrus

Pareigybių sąrašas, dėl kurių teikiamas prašymas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją

Šiaulių lopšelio darželio „Žilvitis“ 2024-2027 metų korupcijos prevencijos programa

Šiaulių lopšelio-darželio „Žilvitis“ 2024-2027 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas

Lopšelio-darželio „Žilvitis“ dovanų politika 

Jei Šiaulių lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ susidūrėte su korupcijos atvejais, darbuotojų piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi arba likote nepatenkinti aptarnavimo kokybe, prašome pranešti lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktoriaus pavaduotojai ugdymui Ernestai Petrauskienei telefonu (8 41)  52 54 67 arba elektroniniu paštu zilvitis.pavaduotoja@gmail.com.  užpildant pranešimą apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą. Pranešėjai, nurodę savo kontaktus, nustatyta tvarka informuojami apie pranešimo gavimą ir jo nagrinėjimo rezultatus. Bus reaguojama ir į anoniminius pranešimus. 

Lopšelis-darželis garantuoja apie pažeidimus pranešančių asmenų konfidencialumą ir imasi visų priemonių, kad tokie asmenys būtų apsaugoti nuo bet kokių galimų neigiamų pasekmių.

Siekdami kaip įmanoma išsamiau įvertinti informaciją apie galimus korupcinio pobūdžio atvejus, prašome kuo detaliau aprašyti galimą pažeidimą, nurodant jo padarymo vietą, laiką ir turimą informaciją apie pažeidėją, jo pareigas, darbo vietą, pažeidimo pobūdį.  Kartu su pranešimu gali būti pateikiami turimi įrodymai, dokumentai, paaiškinimai ar kita, pareiškėjo nuomone, tyrimui reikšminga informacija. 

Informuojame, kad pateikti asmens duomenys bus tvarkomi tik pranešimų tyrimų tikslais, užtikrinant jų konfidencialumą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

Kiekvienas asmuo turi teisę informaciją pateikti anonimiškai, t. y. nenurodydamas savo vardo, pavardės ir (ar) kontaktinių duomenų. Tačiau jei pateikdami informaciją nurodysite savo kontaktinius duomenis ir tai, kad norite būti informuotas, turėsime galimybę su Jumis susisiekti ir prireikus patikslinti įvykio aplinkybes bei informuoti apie Jūsų pateiktos informacijos nagrinėjimo rezultatus ir priimtus sprendimus.

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Lopšelio-darželio „Žilvitis“ 2020-2023 m. korupcijos prevencijos programa ir prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas