Informacija apie Šiaulių miesto pedagoginėje psichologinėje tarnyboje teikiamą švietimo pagalbą  Peržiūrėti dokumentą 

Nacionaliniai teisės aktai, reglamentuojantys ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą:

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas  Peržiūrėti dokumentą

Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija  Peržiūrėti dokumentą

Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašas  Peržiūrėti dokumentą

Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašas Peržiūrėti dokumentą 

Ikimokyklinio ugdymo metodinės rekomendacijos Peržiūrėti dokumentą

Metodinės rekomendacijos dėl ikimokyklinio ugdymo organizavimo formų įvairovės Peržiūrėti dokumentą

Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Peržiūrėti dokumentą

Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija  Peržiūrėti dokumentą

Valstybės pažangos strategija „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“  Peržiūrėti dokumentą

Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“  Peržiūrėti dokumentą

Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo   Peržiūrėti dokumentą

 

Šiaulių miesto savivaldybės teisės aktai, reglamentuojantys ikimokyklinį ugdymą

Vaikų registravimo ir priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašas 

Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašas Peržiūrėti dokumentą

Šiaulių miesto savivaldybės lopšelių-darželių darbo vasaros laikotarpiu tvarkos aprašas

Peržiūrėti dokumentą

Aprašo 1_priedas

Šiaulių lopšelio-darželio „Žilvitis“ smurto, ir patyčių prevencijos, intervencijos ir stebėsenos vykdymo tvarkos aprašas

Peržiūrėti dokumentą 

Šiaulių lopšelio-darželio „Žilvitis“ švietimo pagalbos netinkamai besielgiantiems ugdytiniams teikimo tvarkos aprašas

Peržiūrėti dokumentą