Atlyginimo už vaikų išlaikymą tvarkos aprašas

Darbo_vasaros_laikotarpiu_tvarkos_aprašas

Paramos priėmimo-skirstymo tvarka 2021

Lopšelio-darželio „Žilvitis“ nuotolinio darbo tvarkos aprašas

Lopšelio-darželio „Žilvitis“ nuotolinio ugdymo tvarkos aprašas

Nutarimas dėl ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Nuotolinio+mokymo+kriterijų+aprašas+2020-07 (1)

Švietimo_istatymo_59_straipsnio pakeitimas

Lopšelio-darželio “Žilvitis” Pedagogų etikos kodeksas 2018 m.

Lopšelio-darželio “Žilvitis” smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos ir stebėsenos vykdymo tvarkos aprašas

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas

Vaiko Teisių konvencija

Vaiko gerovės valstybės politikos konsepcija

Valstybinė Švietimo 2013-2022 metų strategija

Lietuvos higienos norma HN75:2016 “Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai”

Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašas

Privalomojo ikimokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas

Švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaiką namuose auginančiai šeimai teikimo tvarkos aprašas

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas

Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas

Reikalavimai mokytojo kvalifikacijai

Pavyzdinis auklėtojo pareigybės aprašymas

Pavyzdinis priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareiginis aprašas