2020-11-05 iki 2020-11-20  skelbiama atranka specialiojo pedagogo darbo vietai užimti Šiaulių lopšelyje-darželyje ,,Žilvitis“.

Mokyklos pavadinimas: Šiaulių lopšelis-darželis „Žilvitis“.

Pareigybės pavadinimas: specialusis  pedagogas.

Darbo krūvis: 0,25  etato specialiojo pedagogo.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

 

Kvalifikaciniai reikalavimai specialiajam pedagogui:

 1. Aukštasis universitetinis išsilavinimas, specialiojo pedagogo profesinė kvalifikacija.
 2. Gebėti įvertinti mokinių specialiuosius ugdymo(si) poreikius.
 3. Išmanyti vaikų, turinčių raidos sutrikimų, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo metodus, gebėti juos taikyti.
 4. Gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su vaikais, turinčiais raidos sutrikimų, bendradarbiauti su pedagogais ir kitais specialistais, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, vaikų tėvais (globėjais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais.
 5. Išmanyti Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimo aprašą.
 6. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 ,,Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus.
 7. Mokėti naudotis IKT ir jas valdyti (technologinis raštingumas);
 8. Mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos kalbų (anglų, prancūzų, vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu.

 

Dokumentai, kuriuos būtina pateikti pretendentams:

 • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 • gyvenimo aprašymą;
 • pretendentai atrankai gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Dokumentus galima pateikti asmeniškai, registruotu laišku arba elektroniniu paštu.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentų pateikti dokumentai registruojami.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Dokumentai pateikiami iki 2020-11-20  d. 15 val.

(dokumentams priimti nustatomas 14 kalendorinių dienų terminas, įskaitant paskelbimo dieną).

 

Dokumentus pateikti adresu:

Lopšelis-darželis „Žilvitis“

Marijampolės g. 8, Šiauliai

Telefonas: 8~41(545267)

El. Paštas: zilvitis@splius.lt

 

 

http://www.ldb.lt/LDBPortal/Pages/PositionOpeningPublic/PublicOpenPositionCard.aspx?branch=POSearch&pageId=30f1249e-7161-41ad-bb00-3c375131ca76&itemID=52b4b4dd-197b-4e3d-bc46-721e2180e5bd