2024 balandžio 10 d.

Šiaulių lopšelio-darželio „Žilvitis“ logopedės G. Musteikienė ir  J. Tušienė organizavo metodinę dieną išvyką pagal ilgalaikę kvalifikacijos tobulinimo programą “Logopedo veiklos prioritetai įtraukiojo ugdymo kontekste” tema “Bendravimo ir bendradarbiavimo galia, įgyvendinant įtraukiojo ugdymo iššūkius”.

Su miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų logopedais vyko į Plungės lopšelį-darželį „Nykštukas“. Darželio vadovai, mokytojai ir švietimo pagalbos specialistai svetingai pasitiko dalyvius, sudarė galimybę susipažinti su įstaiga, pasidžiaugti estetiška ir funkcionalia aplinka. Direktorės V. Einikienės ir direktoriaus pavaduotojos ugdymui A. Vengalienė pranešimas “Įtraukusis ugdymas – personalizuotas ugdymas (-sis) kiekvienam vaikui” skatino aktyviai diskutuoti apie įtraukiojo ugdymo iššūkius ir galimybes bendrojo ugdymo įstaigoje.

Šiaulių lopšelio-darželio „Žilvitis“ specialistės dalijosi patirtimi apie kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų įveikimo strategijas. Dalyviai kalbėjo apie kalbos ugdymo galimybes grupėse, lavinant pojūčius, sekant pasakas.

Dėkojame  Plungės lopšelio-darželio „Nykštukas“ bendruomenei už svetingumą, profesionalumą!

Dėkojame Šiaulių miesto ikimokyklinių įstaigų logopedams už bendrystę, žingeidumą!

G. Musteikienė, J. Tušienė