2023 m. spalio 30 d. Šiaulių lopšelio-darželio „Žilvitis“ logopedė G. Musteikienė ir specialioji pedagogė J. Tušienė su Šiaulių miesto pedagoginės psichologinės tarnybos, miesto ikimokyklinių įstaigų metodinio būrelio logopedais ir Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro specialistais organizavo tarptautinę metodinę praktinę konferenciją „Logopedo veiklos prioritetai įtraukiojo ugdymo kontekste: iššūkiai ir galimybės“.

Konferenciją pradėjo Šiaulių lopšelio-darželio „Žilvitis“ l. e. p. direktorė I. Mazrimienė. Ji kalbėjo apie logopedo pagalbos reikšmingumą ugdymo įstaigose įtraukiojo ir lygybės ugdymo kontekste. Direktorė atkreipė dėmesį į šeimos įsitraukimo į ugdymosi procesą svarbą, kad sėkmingai įgyvendinti  įtraukiojo ugdymosi principus.

Konferencijos pirmos dalies pranešėjai supažindino dalyvius su  švietimo / logopedo pagalbos organizavimo ypatumais siekiant įtraukųjį ugdymą sėkmingai įgyvendinti Lietuvoje ir užsienio šalyse. VU ŠA Edukologijos instituto asistentė, logopedė dr. R. Kantanavičiūtė-Petružė ir Šiaulių miesto PPT, Šiaulių lopšelio-darželio „Žilvitis“ logopedė ekspertė G. Musteikienė apibūdino ir atskleidė kalbos įsisavinimo lygmenų ypatumus, pateikdamos naują požiūrį į kalbos raidos periodizaciją, žodyno reikšmę sėkmingai vaiko komunikacijai.

Konferencijos antroje dalyje šalies ikimokyklinių įstaigų logopedai praktikai, mokytojai, specialistai ir psichologai dalinosi gerąja darbo patirtimi, siekiant įveikti ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbos, kalbėjimo ir/ar komunikacijos sutrikimus. Pranešėjai pristatė projektines, prevencines veiklas, sukurtas metodines ir inovatyvias priemones ir sutrikimų įveikimo strategijas, kurios skatintų vaikus veikti ir patirti sėkmę. J. Tušienė, Šiaulių lopšelio-darželio „Žilvitis“ vyresnioji specialioji pedagogė, L. Petkuvienė Šiaulių lopšelio-darželio „Sigutė“ logopedė metodininkė, J. Pranckevčiūtė Balčiūnienė, Šiaulių lopšelio-darželio „Sigutė“ logopedė, pristatė pranešimą „Kuo logopedas gali būti naudingas tobulinant komunikavimo kompetenciją?“.

Konferencijoje buvo pristatyti stendiniai pranešimai apie aktyvų specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų dalyvavimą ugdymosi procese pagal savo galias. Vadovai, logopedai, mokytojai, judesio korekcijos specialistai siūlo panaudoti žaismės principą organizuojamoje veikloje, pasakų metodą, STEAM elementus, projektines veiklas ir siekti darnaus komandų bendravimo ir bendradarbiavimo. Šiaulių lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui E. Petrauskienė ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja R. Pupininkienė pristatė stendinį pranešimą „Tvarus bendradarbiavimas – kelias į sėkmę“.

Renginio organizatoriai sulaukė gerų konferencijos dalyvių atsiliepimų, gražių padėkos žodžių.

Dėkojame Šiaulių progimnazijos vadovui ir specialistams už svetingumą, jaukumą ir bendrystę!

Dėkojame Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro specialistams už organizuotumą!

Dėkojame konferencijos pranešėjams už išskirtines žinias, kūrybiškumą, inovatyvumą!

Dėkojame konferencijos dalyviams už žingeidumą ir aktyvumą!

Organizacinio komiteto vardu G. Musteikienė

Nuotraukų autorė J. Tušienė.