Direktoriaus pareigybės aprašymas

Lopšelio-darželio “Žilvitis” pareigybių sąrašas

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas

Ūkio dalies vedėjo pareigybės aprašymas

Vyr.buhalterio pareigybės aprašymas

Maitnimo organizavimo administratoriaus pareigybės aprašymas

Raštinės (archyvo) vedėjos pareigybės aprašymas

Apskaitininko pareigybės aprašymas

Auklėtojos padejėjo pareigybės aprašymas

Virėjo pareigybės aprašymas

Vyr. virėjo pareigybės aprašymas

Darbininko pareigybės aprašymas

Kiemsargio pareigybės aprašymas

Pagalbinio darbininko pareigybės aprašymas

Valytojo pareigybnės aprašymas