Direktoriaus pareigybės aprašymas

Lopšelio-darželio „Žilvitis“ pareigybių sąrašas

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas

Ūkio dalies vedėjo pareigybės aprašymas

Vyr. buhalterio pareigybės aprašymas

Maitinimo organizavimo administratoriaus pareigybės aprašymas

Raštinės (archyvo) vedėjo pareigybės aprašymas

Apskaitininko pareigybės aprašymas

Auklėtojos padėjėjo pareigybės aprašymas

Virėjo pareigybės aprašymas
Darbininko pareigybės aprašymas

Kiemsargio pareigybės aprašymas

Valytojo pareigybės aprašymas